การผลิตฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติจากกาบมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุดูดซึมน้ำมันปนเปื้อนในแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตพร สุขมี, ทัศนา อินกรัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล พงศ์ดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าปัญหาอื่นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไปพร้อมกันกับการพัฒนาประเทศในด้านอื่น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเสีย ขยะ ของเสียต่างๆ โดยเฉพาะปัญหามลพิษของน้ำเสียในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดน้ำเสียและหากมีการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น สภาพน้ำเน่าเสีย มีสีดำ เกิดก๊าซพิษและมีกลิ่นเหม็น เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ โดยสารอนินทรีย์ที่เป็นแร่ธาตุอาหารของพืชหากมีมากเกินไปในแหล่งน้ำจะทำให้พืชน้ำพวกสาหร่ายและผักตบชวามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้สัตว์น้ำและพืชน้ำชนิดอื่นดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ ซึ่งเป็นการทำลายระบบนิเวศของแหล่งน้ำ น้ำเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยจะเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่มนุษย์ นอกจากปัญหาดังกล่าว ปัญหาขยะล้นเมืองเนื่องจากมีปริมาณขยะเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถกำจัดได้ทัน ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ควรให้ความสำคัญ อีกทางเลือกที่จะลดปัญหานี้ได้คือการนำเอาวัสดุเหลือใช้ เช่น เส้นใยธรรมชาติ รวมทั้งกระดาษต่างๆซึ่งมีอยู่จำนวนมากและหาได้ง่าย มาปรับเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ นอกจากจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่มีมูลค่าต่ำอีกด้วย

การทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติจากกาบมะพร้าวโดยมะพร้าวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย หากพิจารณาอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร้าวและส่วนประกอบที่ได้จากต้นมะพร้าว พบว่า มะพร้าว 1 ผล คิดน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,600 กรัม เป็นกาบมะพร้าวประมาณ 830 กรัม เป็นกะลา ประมาณ 120 กรัม นอกนั้นเป็นเนื้อและน้ำมะพร้าว เมื่อแยกเนื้อมะพร้าวออกแล้วจะมีเศษเหลือทิ้งมากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนของกะลาและกาบมะพร้าว การแยกจากกาบมะพร้าวจะมีขุยมะพร้าวเป็นเศษเหลือประมาณร้อยละ 60 ของกาบ เศษเหลือเหล่านี้ก่อปัญหาให้แก่โรงงานผลิตเส้นใยมะพร้าวมาก เนื่องจากมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ การกำจัดต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมิใช่น้อย และยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาทดลองนำเอาวัสดุเหล่านี้ไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติซึ่งมีความพรุนและพื้นที่ผิวสูง และเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลายทาง เช่น ใช้เป็นตัวดูดซึมน้ำมัน ใช้เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน