การตรวจสอบชนิดของแบคทีเรียในแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิสรา คงพรหม, ณัฐชพร แซ่จิว, ณัชชา จิรัฐิติโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพนิต คงเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำมากเป็นอันดับต้นๆของภาคใต้และจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและมีการขยายของชุมชนอย่างรวดเร็วทำให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภคไปครอบคลุมไม่ทั่วถึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน้ำและมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำและผู้คนในบริเวณนั้นได้รับผลเสียจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำซึ่งส่วนใหญ่โรคติดเชื้อจะเกิดกับสิ่งขับถ่ายของมนุษย์ที่ปนมากับน้ำและติดต่อสู่คนได้ เนื่องจากน้ำมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิต มนุษย์เองก็ต้องใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคเช่นกัน สถานการณ์คุณภาพน้ำต่ำตามแหล่งน้ำต่างๆมีความเสื่อมโทรม เนื่องจากขาดการบำบัดและการจัดการที่ดีอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคของผู้ใช้น้ำที่ไม่ได้ให้ความสำคัญปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนทิ้งหรือจัดการสุขลักษณะอนามัยที่ดี แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคมีหลายชนิด อาทิ เช่น โคลิฟอร์ม เป็นกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศและไม่มีอากาศก็ได้และมักพบในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับน้ำ โรคที่เกิดจากแบคทีเรียโคลิฟอร์ม หรือ แบคทีเรียในน้ำ จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ เป็นไข้ ปวดท้องและท้องเสีย สามารถติดเชื้อได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โคลิฟอร์มแบคทีเรียสามารถมีชีวิตได้นานกว่าจุลินทรีย์อื่นๆแต่ไม่ทนความร้อน ซึ่งจากปัญหาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในแหลางน้ำรอบบริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานีเพื่อมาตรวจสอบหาชนิดของแบคทีเรียและเพื่อตรวจหาว่าพบแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคหรือไม่ ทั้งนี้จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดที่กำลังจะพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีความปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยและคุณภาพที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการป้องกันอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำและเป็นการร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อคนในจังหวัดให้ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้คงความสะอาดอยู่ตลอดไป