การพัฒนาไฮโดรเจลฟิล์มเคลือบผิวแทนนินจากใบฝรั่งกับไคโตซาน เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลมะเขือเทศพันธุ์เชอร์รี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิชา เพ็งพันธ์, เฟื่องลดา ฤทธิศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติแทนนินจากใบฝรั่งและไคโตซาน แทนนินมีคุณสมัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของพืชผัก และศึกษาความเข้มข้นของแทนนินที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยืดอายุพืชผัก การขึ้นรูปแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลจากไคโตซาน ไคโตซานมีคุณสมบัติในการชะลอเชื้อก่อโรค และสามารถรับประทานได้ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค โดยขึ้นรูปแผ่นฟิล์มจากการทำปฏิกิริยาของสารละลายไคโตซานและแทนนิน ขึ้นเป็นรูปฟิล์มเกิดขึ้น และทดสอบค่าการดูดซับน้ำ ค่าการละลายน้ำ และการทดสอบสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มด้านความแข็งแรงและการยืดตัว ของแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ส่งออกผลผลิตที่มีคุณภาพและสดใหม่ จึงทำให้ผู้จัดทำสนใจที่จะผลิตไฮโดรเจลฟิล์มที่มีแทนนินและไคโตซาน ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อใช้ยืดอายุการเก็บรักษาพืชผัก เพื่อลดอัตราการเน่าเสียของพืชผัก ซึ่งทำให้ผลไม้สามารถนำไปพัฒนาใช้ในระดับอุตสาหกรรมและลดการสั่งซื้อจากต่างประเทศได้และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น โดยใช้สารเคลือบผิวที่ได้จากธรรมชาตินี้ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่เป็นตัวแทนของพืชผัก