แผ่นฟิล์มบรรจุอาหารสำเร็จรูป ชีวภาพจากฟักทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญจิรา นาคะวงศ์, ชนกวนันท์ รัตนวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี สุวรรณ์, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันขยะพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลก ประเทศไทยเองก็เช่นกัน สาเหตุหลักของปัญหาขยะมาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ที่ต้องการความสะดวกสบายตามเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ขยะที่มีมากเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยได้แก่ บรรจุภัณฑ์อาหาร ขยะเหล่านี้ทำมาจากพลาสติก ซึ่งหากกำจัดขยะเหล่านี้ด้วยการฝังกลบและการเผาทำลาย จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและฝนกรดซึ่งจะทำให้เกิดมลพิษทั้งทางดินและนำ้ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ปัญหาเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงอยากมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยคณะผู้จัดทำสนใจสร้างแผ่นฟิล์มบรรจุอาหารโดยใช้ฟักทองเนื่องจากฟักทองเป็นพืชที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ และมีสารที่มีประโยชน์อีกมากมาย คุณสมบัติเหล่านี้จึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาแผ่นฟิล์มบรรจุอาหารแห้งเพื่อตอบโจทย์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และผู้คนที่ต้องการความสะดวกสบายและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม