แผ่นฟิล์มชีวภาพป้องกันเชื้อราและรักษาความสดของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร กิ่งไผ่ล้อม, ธัญชนก หลักกอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด, รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์