ระบบปลดล็อกประตูโดย ใช้สมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลัยวรรณ ต่อคูณ, ณัฐภัทร ตุนก่อ, มงคล สีขวา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัดดา ตอนศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจะกงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบปลดและล็อกประตูโดยใช้สมาร์ทโฟน มีจุดประสงค์ เพื่อหาค่าการใช้กำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ระบบปลดและล็อกประตูโดยใช้สมาร์ทโฟนการใช้ระบบสมาร์ทโฟนมาใช้ในการปลดและล็อกประตูบ้าน เมื่อมีการส่งคำสั่ง จากโทรศัพท์ที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Blynk โดยมี บอร์ด Noud MCU V 3 ทำหน้าที่ในการรับและส่งคำสั่งด้วยระบบ wifi จากโทรศัพท์ และส่งสัญญาณไปที่ลูกกลอนโซลินอยด์ ทำให้ลูกกลอนโซลินอยด์มีกระแสไหลในวงจร ดึงสลักลูกกลอนออก แล้วส่งคำสั่งไปที่มอเตอร์ ทำให้มอเตอร์ทำงาน และเปิดประตูโดยอัตโนมัติทำให้ประตูเปิด แล้วมีข้อความจาก แอพพลิเคชั่น line แจ้งว่า ระบบแจ้งเตือนประตู “เปิด”แล้วค่ะ และและหน่วงเวลาตั้งค่าการปิดอัตโนมัติ และเมื่อต้องการการล็อกประตู กดสั่งล็อกประตู แล้วมีข้อความจาก แอพพลิเคชั่น line แจ้งว่า ระบบแจ้งเตือนประตู “เปิด”แล้วค่ะ ระบบปลดและล็อกประตูโดย ใช้สมาร์ทโฟนมา ในขณะที่ทำงานต้องมีระบบสัญญาณ wifi หรืออินเตอร์เน็ต