กระถางเปลี่ยนสีจากเปลือกหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มาริสา ศิริพานิช, ธนโชค กุลไธสง, นฤมล มนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัดดา ตอนศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจะกงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำเปลือกหอยเชอรี่ที่มีอยู่มากในชุมชนมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้