โปรแกรมอัจฉริยะช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อสาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิงครัต มหาชัย, ศิริยากร คิดดี, พิชญะ แสงนูญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นปัญหาในการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยินกับคนทั่วไปผ่านภาษามือ เนื่องจากคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจด้านภาษามือ ทำให้ผู้พิการทางการได้ยินไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารของคนทั้วไปได้ คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจศึกษาและพัฒนาในโครงงาน “โปรแกรมอัจฉริยะช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อสาร” โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อแปลคำพูดภาษาไทยให้เป็นท่าภาษามือให้แม่นยำ โดยมีขั้นตอนคือ เลือกภาษามือ 6 หมวด 33คำที่เป็นท่าพื้นฐาน และการออกเสียงของคำนั้นๆ โดยโครงงานนี้เลือกใช้ Google speech to text ในการตรวจจับคำพูดจากเสียง จากนั้นนำข้อมูล มาหาความสัมพันธ์กับท่าภาษามือ เพื่อแสดงท่าภาษษมือ โดยใช้อัลกิริทึม จากนั้นนำผลการทำนายท่าภาษามือไปสร้างเป็นเสียงด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าแอปพลิเคชันของเรามีความแม่นยำในการแสดงผล99.69%ซึงถือว่าสามารถใช้งานจริงได้โดยที่ความผิดพลาดเกิดในคำว่ากระโปงโดยเกิดจากการออกเสียงที่ไม่ชัดเจน และจากอุปกรณ์รับเสียงที่รับเสียงได้ไม่ชัดเจนทำให้การประมวลผลผิดพลาด