การพัฒนาถุงเพาะชำย่อยสลายได้สำหรับต้นมะเขือเทศพันธุ์ golden honey bunch ด้วยกากกาแฟร่วมกับเถ้าแกลบดำโดยมีแป้งมันสำปะหลังเป็นวัสดุประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรากรณ์ ธนิกกุล, พรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพาะปลูกถือได้ว่าเป็นวิธีการเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก การใช้ถุงเพาะชำทั่วไปที่ผลิตจากพลาสติก เกษตรกรจะพบปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในช่วงการย้ายกล้าลงดิน ซึ่งจะต้องตัดถุงเพาะชำออกก่อนแล้วค่อยนำลงดิน แต่ในการกรีดอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับรากได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดขยะพลาสติกอีกด้วย ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำถุงเพาะชำจากแผ่นฟิล์มที่สามารถย่อยสลายได้ โดยใช้วัสดุหลักคือกากกาแฟและเถ้าแกลบดำ และมีแป้งมันสำปะหลังเป็นวัสดุประสาน โดยเริ่มจากการศึกษาอัตราส่วนระหว่างกากกาแฟและเถ้าแกลบดำ พบว่าอัตราส่วน 2 : 3 เป็นอัตราส่วนที่ทำให้เกิดการขึ้นรูปได้ดีที่สุด จากนั้นได้ทำการศึกษาความเข้มข้นของสารละลายน้ำแป้ง พบว่าความเข้มข้นสารละลายน้ำแป้ง 5% ทำให้เกิดการขึ้นรูปได้ดีที่สุด จากนั้นได้นำไปทำการศึกษาผลของกลีเซอรอล ที่ 5 ระดับความเข้มข้น คือ ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 จากน้ำหนักของแป้ง พบว่าแผ่นฟิล์มที่ผลิตขึ้นมีความเป็นได้ 3 สูตรคือร้อยละ 20, 30 และ 40 จึงได้นำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และเชิงกล ได้แก่ ความหนา ค่าแอคติวิตี้ของน้ำ ค่าการละลาย ค่าการซึมผ่านไอน้ำ และค่าต้านทานแรงดึง พบว่าสูตร C2R3S5G30 เป็นสูตรที่มีศักยภาพเหมาะสม จึงได้นำไปศึกษาต่อว่าเมื่อแผ่นฟิล์มไปอยู่ในสภาวะต่าง ๆ ได้แก่ ในดินไม่รดน้ำ ในดินรดน้ำ ที่ไม่โดนแสง โดนแสง และในน้ำ พบว่าสูตร C2R3S5G30 สามารถนำไปใช้ได้จริงและคาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้หมดหลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ จากนั้นนำไปทดลองปลูกกับต้นมะเขือเทศ golden honey bunch เทียบกับถุงเพาะชำพลาสติกทั่วไป พบว่าทำให้ต้นมะเขือเทศมีการเจริญเติบโตที่เทียบเท่าหรือดีกว่าการใช้ถุงเพาะชำพลาสติกทั่วไป