การจำแนกโรคทางตาด้วยการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้รูปภาพจากกล้องดิจิทัลและแอปพลิเคชันโทรศัพท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรศิษฏิ์ เหลืองอุไร, ธัชฐพงษ์ บุญธรรมติระวุฒิ, กันตพัฒน์ ภุชงค์โสภาพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ นวลจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี machine learning เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและแยกแยะโรคทางตา เช่น ต้อกระจก, ต้อหิน, ตาแดง โดยสามารถทำได้ผ่านการวิเคราะห์ภาพถ่ายดวงตาของผู้ใช้ แอปพลิเคชันนี้มีศักยภาพในการประสานเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ากับชีวิตประจำวันของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพตาของตนเอง การวินิจฉัยและรักษาทันทีมีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา