การดักจับแมลงวันด้วย Ultrasonic Levitation

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉมชบา ชนะเกียรติ, จิราวุฒิ ทองระอา, สุพงศ์ สงวนเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา ศิริมาจันทร์, เทพรักษ์ วี ปาลมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Ultrasonic Levitation เป็นวิธีการยกหรือแขวนวัตถุให้ลอยอยู่ในตัวกลางที่เป็นของไหล อาทิ อากาศ โดยอาศัยแรงดันคลื่นเสียงจากคลื่นนิ่งในย่านอัลตราโซนิก จากงานวิจัยในอดีตพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ใช้แรงดันคลื่นเสียงต้านกับน้ำหนักเพื่อยกวัตถุชิ้นเล็กขนาดเบาให้ลอยในอากาศ อย่างไรก็ตามยังไม่เคยพบงานวิจัยที่ใช้แรงดันคลื่นเสียงต้านกับวัตถุที่มีโมเมนตัม อาทิ แมลงบินต่างๆ โครงงานนี้จึงได้เสนอความคิดที่จะสร้างเครื่อง Ultrasonic Trap เพื่อดักจับแมลงขนาดเล็ก เช่น แมลงวัน ในโครงงานนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การออกแบบการจัดเรียงแหล่งกำเนิดคลื่นเสียงโดยคำนวณแรงดันคลื่นเสียงด้วยวิธีการคำนวณแบบ far field acoustic waves และส่วนของการออกแบบสร้างอุปกรณ์ ในส่วนการคำนวณ คณะผู้วิจัยได้จำลองรูปแบบการจัดเรียงแหล่งกำเนิดคลื่นเสียงโดยใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาเฉพาะเพื่อคำนวณค่าความดันคลื่นเสียง พลังงานศักย์แรงดันคลื่นเสียง และแรงดันคลื่นเสียงในบริเวณต่าง ๆ จากนำค่าเหล่านี้ไปวิเคราะห์ประสิทธิผลในการดักจับแมลง โดยขนาดของบ่อศักย์และแรงดันคลื่นเสียงรอบบ่อศักย์จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับขนาดแมลงและแรงจากปีกของแมลง เพื่อสรุปถึงประสิทธิผลในการดักจับแมลง