การเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ โดยกระจกเงารวมแสง และ การระบายความร้อนด้วยระบบน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตภาส ชูประสิทธิ์, นทีกานต์ โยพิทักษ์, รพีพัฒน์ กฤษดาวารินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ โดยกระจกเงารวมแสง และ การระบายความร้อนด้วยระบบน้ำจัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์และทำให้ได้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จากการทดลองเทคนิคการรวมแสงโดยใช้กระจกที่มีการทำมุมในการรับแสงจากดวงอาทิตย์ในตำแหน่งต่างๆ ตามการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก และ ระบบการระบายน้ำโดยวัดค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่แผงโซลาร์เซลล์ อีกทั้งยังจัดทำเพื่อเป็นแบบจำลองในการนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดการสร้างพลังงานทดแทนของแผงโซลาร์เซลล์