การศึกษาการสังเคราะห์สาร Carboxy metyl cellulose จากก้านผักตบชวาเพื่อพัฒนาไปเป็นฟิล์มบรรจุผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญนันทนิยา อมรธรรมวุฒิ, พงษ์พิสุทธิ์ โสกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันขยะพลาสติกได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิต โดยประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติก มากถึง 2.7 ล้านตันแบ่งเป็นถุงพลาสติก 80% หรือประมาณ 2 ล้านตัน (LAURA PARKER : 2562) พบว่าบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นขยะที่มีมากอันดับสองนอกจากนี้ยังมีการเก็บพลาสติกห่ออาหารได้กว่า 3.7 ล้าน ชิ้น ซึ่งพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปี และที่สําคัญ หรือหากนํามาเผาจะเป็นการ สร้างมลภาวะให้กับบรรยากาศ สารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส หรือ CMC (carboxyl methyl cellulose) หรือ โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (sodium carboxyl methyl cellulose) จัดเป็นพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ (hydrophilic) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลสเกิดจากการปรับปรุงสมบัติของเซลลูโลสให้เกิดการแทนที่โครงสร้างเดิมด้วยหมู่เมทิลและหมู่คาร์บอกซิล จากการศึกษา พบว่ามีการประยุกต์ใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภัณฑ์ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสังเคราะห์ได้จากพืชหลากหลายชนิดที่ให้เซลลูโลสในปริมาณสูง ผักตบชวาเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ให้เซลลูโลสและสามารถสกัดสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสได้ และในประเทศไทยนั้นมีการทำการเกษตรเป็นหลักมีการปลูกพืชผลไม้หลายชนิดและได้ใช้พลาสติกฟิล์มเพื่อเป็นการคงสภาพความสวยงามของผลไม้ ทำให้ปริมาณขยะจากพลาสติกนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลดังกล่าวคณะผู้จัดทําจึงเกิดความสนใจในการพัฒนาแผ่นฟิล์มบรรจุผลไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในขยะประเภทบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ผลิตจากสารที่คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สังเคราะห์ได้จากผักตบชวาเพื่อนำมาใช้ทดแทนพลาสติกฟิล์มทั่วไป และได้ทดสอบความบริสุทธิ์ ทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มที่ได้เทียบกับพลาสติกฟิล์มตามท้องตลาด