การศึกษาการสร้างเกมเอาชีวิตรอดภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรม RPG Maker MV

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นงนภัส นิยามรัตนกุลศิริ, นลินนิภา ชมภูโพชน์, ธนกฤต สุขบท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาการสร้างเกมเอาชีวิตรอดภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรม RPG Maker MV จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือศึกษาโปรแกรม RPG Maker MV สร้างเกมขึ้นมา เพื่อเป็นการทดลองสื่อการสอนแบบใหม่ให้เข้ากับยุดปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันเกมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในสังคมรู้จักกัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมเล่นเกมกันอย่างแพร่หลายแล้ว เกมยังถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งทักษะ ความคิด การวางแผนที่ดี ความสามัคคี และการรู้จักแพ้ชนะ กลุ่มของผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาการใช้โปรแกรม RPG Maker MV และข้อมูลที่จะใช้เป็นเนื้อหาในเกมต่างๆ ได้แก่ ระบบร่างกายมนุษย์ และความรู้ด้านชีวะวิทยาทั่วไป โดยนำเนื้อหามาสอดแทรกในเนื้อหาเกมและทำแบบทดสอบในเกม โดยเป็นคำถามและpuzzleให้ผู้เล่นได้แก้ไขปัญหา พร้อมทั้งอธิบายพอสังเขป จากการศึกษาดังกล่าวทำให้กลุ่มของผู้จัดทำทราบว่าโปรแกรม RPG Maker MV สามารถสร้างเกมที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นสื่อการสอนได้ และยังเพิ่มความเพลิดเพลินในการเรียนในห้องเรียนได้โดยที่นักเรียนไม่เบื่อ ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาครั้งนี้ได้ว่าในการใช้โปรแกรม RPG Maker MV สร้างเกมที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้และให้ความสนุกสนานอีกมากมายซึ่งรายละเอียดเนื้อหาเกมสนุกเท่าไรผู้เล่นก็จะมีความสนใจมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับเปลี่ยนดัดแปลงใส่เนื้อหาใหม่ได้ ไม่เฉพาะความรู้ด้านชีวะวิทยาหรือระบบร่างการมนุษย์เพียงอย่างเดียว เราสามารถนำเนื้อหาที่เราต้องการใช้เป็นสื่อใส่ลงไปในเกมได้ เช่น ความรู้เรื่องอาเซียน และอื่นๆอีก เป็นต้น โดยการศึกษาครั้งมีขั้นตอนดังนี้

1.ศึกษาโปรแกรม RPG Maker MV

  1. สร้างเกมเอาชีวิตรอดภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์

  2. ทดลองประสิทธิภาพว่าสามารถนำไปเป็นสื่อการสอนได้หรือไม่