ความหลากหลายของยีสต์ในผลไม้ท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิชัย แก้วนะรา, ฐิติวัฒน์ นิลวรรณ, ไกรวิน สุบินนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากแถบบ้านผู้จัดทำได้มีผลไม้หลายชนิดที่อยู่แถบบ้านผู้ทำการทดลองจึงได้มีแนวคิดในการนำไปเพิ่มประโยชน์โดยการนำมาศึกษายีสต์ที่อยู่ในผลไม้ชนิดนั้นโดยขณะผู้จัดทำได้ใช้ผลไม้สองชนิดคือ ตะคร้อและหมากเม่า โดยนำผลของพืชทั้งสองชนิดนี้มาแยกยีสต์โดยใช้ เทคนิค enrichment technique ใน YM broth ที่มี ph 3.5 ชั่งผลไม้มา จำนวน 25กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ ขนาด 500 มิลลิกรัม ที่มีอาหารบรรจุอยู่ 225 มิลกรัมนำไปบ่มเขย่าความเร็ว 150-180 รอบต่อนาที ทีอุณภูมิห้องนาน 2 วันทำการ cross streak บน YM agar บ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 2 วัน แยกโคโลนีที่แตกต่างกันแยกจนได้เชื้อบริสุทธิจนได้เชื้อบริสุทธิเพื่อเก็บไว้ทำการศึกษาต่อไปโดยเขี่ยลงบน YM agar ผิวหน้าเอียงในหลอดทดลอง และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและต้องถ่ายเชื้อลงในอาหารใหม่ทุก 3 เดือน นำยีสต์ที่ได้จากแต่ล่ะโคโลนีไปแยกชนิดโดยใช้ขอมูลจากมหาลัยแล้วบันทึกผลการทดลอง