การสร้างโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยการทำงานของบอร์ด NodeMCU

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชญา ขันทอง, ณิชารีย์ อุ่นตาล, วิชญากานต์ สมสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภาส นามแสงโคตร, พัทธดนย์ อุดมสันติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดฟางโดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นร่วมกับระบบการทำงานที่ควบคุมโดย NodeMCU โดยผู้วิจัยได้ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน เปรียบเทียบกับโรงเพาะเห็ดฟางของกลุ่มเกษตรกร ด้วยการเพาะเห็ดเป็นเวลา 3 รอบการผลิต ผู้วิจัยจะทำการเก็บข้อมูลผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของดอกเห็ด ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในแต่ละวัน เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ และสามารถทดสอบได้ว่าสามารถใช้งานได้จริง