เครื่องวัดปริมาณโซเดียมคลอไลด์และกำจัดโลหะหนักโดยวิธีการดูดซับด้วยเซรามิกส์ในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ กาวไธสง, สุวัจน์ บึงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประมงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ในหลายประเทศ ในการส่งออกสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงเพื่อจำหน่ายเป็นอาหารให้แก่อีกหลายประเทศทั่วโลก ให้อุตสาหกรรมประมงขยายตัวมากขึ้น เกิดเป็นฟาร์มที่ผลิตสัตว์น้ำต่าง ๆ มากมายทั่วทุกมุมโลก เกิดการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำจนเกิดความหลากหลายมากขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในการประกอบอาชีพการประมงจะต้องมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ในด้านอาหาร ด้านที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และปัญหาของสัตว์น้ำทางเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำคือปริมาณความเค็มของน้ำที่เหมาะสมกับสัตว์ชนิดนั้น ๆ ความเค็ม คือปลาและสัตว์ในการเลี้ยง และยังมีความจำเป็นในการวัดระดับความเค็มปริมาณเกลือในน้ำกร่อยสำหรับการเพาะปลูกพืชก่อนนำน้ำมารดพืชผล และการประกอบอาชีพประมงในอำเภอสตึกก็มีความนิยมอย่างมากเพราะมีแม่น้ำสำคัญอย่างแม่น้ำมูล เกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันมาเลี้ยงปลาเป็นอาชีพหลักเนื่องจากมีปัญหาต่างๆในการเลี้ยง เช่น น้ำมีความเค็มมากหรือน้อยเกินไป และเครื่องวัดความเค็มในท้องตลาดมีความแม่นยำที่ยังไม่มากพอเนื่องจากในน้ำมีสารประกอบอย่างอื่นที่ปนอยู่ ซึ่งส่งผลต่อการวัดกระแสไฟฟ้าในน้ำ ทางผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องวัดปริมาณโซเดียมคลอไลด์ที่สามารถกำจัดโลหะหนักโดยวิธีการดูดซับด้วยเซรามิกส์ในน้ำ

โดยเครื่องวัดปริมาณโซเดียมคลอไลด์จะสามารถช่วยในการวัดค่าปริมาณของเกลือในแม่น้ำทำให้ทราบค่าความเค็มและ สามารถช่วยเพาะเลี้ยงปลาในความเค็มที่เหมาะสมและจะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมในด้านการอาหารได้