เครื่องสร้างเส้นขนานที่แนวระดับด้วยเลเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรเดช ปุริตัง ปุริตัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง, ยุวดี สุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันต้องใช้สายตาในการวัดกะระยะสิ่งต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากความสามารถในการมองของสายตาของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน อาจส่งผลให้การกะระยะในแนวระดับมีความคลาดเคลื่อนได้ โครงงานเรื่อง เครื่องสร้างเส้นขนานในแนวระดับด้วยเลเซอร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสร้างเส้นขนานในแนวระดับด้วยเลเซอร์ โดยการนำคุณสมบัติการสะท้อนของแสง แล้วใช้เลเซอร์ประกอบกับการใช้กระจกเงามาใช้ในการสะท้อน เพื่อสร้างเส้นตรงซึ่งเกิดจากการที่ลำแสงเลเซอร์เปลี่ยนมุมตกกระทบทำให้ลำแสงที่สะท้อนออกมานั้นเปลี่ยนตำแหน่งไป ซึ่งใช้หลักการ คือ มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน และด้วยการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งของลำแสงด้วยความเร็วการกลับมายังจุดเดิม มากถึง30ครั้ง/วินาที ความเร็วระดับนี้ ตาของมนุษย์จะมองเห็นเป็นเส้นตรงเพราะจุดตำแหน่งของลำแสงที่ไปตกยังฉากรับเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว ทั้งยังอาศัยหลักการทำงานของที่วัดระดับน้ำเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้กับการทำงานของเครื่องสร้างเส้นขนานในแนวระดับด้วยเลเซอร์ และตัวเครื่องยังสามารถเปลี่ยนแปลงมุมเงยที่ลำแสงเข้าไปสะท้อนกับกระจกเงา ด้วยหลักการคราวๆนี้ จึงทำให้เครื่องสร้างเส้นขนานในแนวระดับด้วยเลเซอร์ สามารถสร้างเส้นตรงมาบนแนวระดับ อีกทั้งยังสามารถปรับตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดเส้นตรงในแนวระดับได้อีกด้วย ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น การวัดระดับของอาคารสถานที่ต่างๆว่าตั้งตรงหรือไม่ ,การสร้างเส้นตรงขึ้นมาบนฉากรับซึ่งสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการก่อสร้างให้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น หรือ แม้กระทั้งการใช้เพื่อการตกแต่งภายในให้มีความเที่ยงตรงตามความต้องการได้