การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหม่อน (Morus alba Linn.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทอไหม คุ้มวงศ์ดี, อรณา ตรีอินทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 139,206 คนต่อปี และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คนต่อปีโดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนระบบประสาทที่มีในร่างกายตามธรรมชาติ สร้างและหลั่งจากต่อมไพเนียลใน เมลาโทนิน (N-acetyl-5-methoxytryptamine) เป็นสาร indoleamine ซึ่งมีกรดอะมิโน tryptophan นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเมลาโทนินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านออกซิเดชัน จึงได้มีการศึกษาผลของเมลาโทนินในการลดอาการข้างเคียงจากเคมีบำบัด ซึ่งนอกจากจะพบการลดพิษต่ออวัยวะต่าง ๆ ในสัตว์ทดลองแล้ว ยังพบผลดังกล่าวในคน โดยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้เมลาโทนินร่วมด้วยมีพบระดับ Tumor necrosis factor ลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจายชนิดต่างๆ มากกว่า 500 คน พบว่ากลุ่มที่ให้เมลาโทนินร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีรักษา หรือ supportive care มีรายงานอาการข้างเคียงน้อย กลุ่มผู้พัฒนาโครงงานจึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินในใบหม่อนและผลหม่อน ซึ่งหม่อนเป็นพืชที่มีการปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตเส้นใยไหม และผ้าไหม นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางด้านโภชนาการ เช่น ช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ต้านอนุมูลอิสระ ลดสภาพการเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย และแก้ร้อนใน กระหายน้ำ เป็นต้น โดยสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของหม่อนทางเภสัชวิทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลใหม่ของสารธรรมชาติในการต้านเซลล์มะเร็งและสามารถนำไปพัฒนาให้ใช้ได้จริงตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้ต่อไปในอนาคต