ศึกษาและพัฒนาวัสดุแปรรูปจากขยะพลาสติกชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวานา จุไรวรรณสุทธิ, ศิวณัฐ วาลีประโคน, วีรภัทร เจริญราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่เราต้องเผชิญในยุคปัจจุบันในแต่ละวันมีของเหลือทิ้งเหลือใช้ที่เกิดจากการอุปโภคเป็นจำนวนมาก จนดูประหนึ่งว่าสักวันอาจจะอาจจะเกิดการขยะล้นโลกก็เป็นได้ ในแต่ละประเทศมีขั้นตอนในการกำจัดขยะที่แตกต่างกันอาทิเช่น การฝังกลบ การเผากำจัด ซึ่งแต่ละวิธีก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้แทบทั้งสิ้น จนกระทั่งแนวคิดเกี่ยวกับการรีไซเคิล (Recycle) และหรือรียูส (Reuse) ได้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นทางออกในการลดขยะ หรือสิ่งเหลือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่ลดไปถึงขั้นที่ทำให้การกำจัดขยะเป็นไปได้อย่างเด็ดขาด แต่แนวคิดนี้ก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดขยะใหม่ลดจำนวนลงได้มาก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำจากการสังเกตการบริโภคในแต่ละวันของนักเรียนได้เกิดขยะจำพวกพลาสติกเป็นจำนวนมาก เช่น ขวดน้ำ โฟม และถุงหิ้วต่างๆ

จากข้อมูลดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาการนำเอาขยะที่เป็นพลาสติก และโฟม ในโรงเรียนที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ โดยนำพลาสติกและโฟมที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆไปต้มในน้ำมัน คนจนสารผสมเป็นเนื้อเดียวกันและนำไปเทใส่แม่พิมพ์ รอให้เย็นตัวจนแข็ง โดยเปรียบเทียบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของพลาสติก:โฟม:น้ำมัน และเลือกเปรียบเทียบระหว่างพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate, Polypropylene, และ High Density Polyethylene เพื่อหาประสิทธิภาพของวัสดุแปรรูปจากการทดสอบการรับน้ำหนัก แรงกด แรงดึง ความเค้น ความเครียด และค่ายังมอดูลัส ก่อนนำวัสดุไปขึ้นรูปเป็นชั้นวางของ