หมวกจักรยานอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟังธรรม ศิลปภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวัฒน์ นวลสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทิวไผ่งาม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากยุคสมัยนี้คนชอบปั่นจักรยานมาก และส่วนใหญ่ก็ประสบอุบัติเหตุบ่อย

ครั้งเพราะไม่มีไฟสัญญาณ ไฟเลี้ยว หรือ ถ้าใช้ภาษามือก็ต้องเอามือออกจากแฮนจักรยาน

ทำให้เสียการทรงตัวทำให้เสียหลักล้ม

ได้ผมจึงประดิฐหมวกจักรยานอัจฉริยะขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวก และ ความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่จักรยาน