โครงงานทดสอบประสิทธิภาพกระดูกต้นขาวัวเพื่อใช้ทำผ้าเบรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตน์ รุ่งสิทธิ์เมธีกุล, รณกร สุขภูตานันท์, ชานน เดชพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญมณี ตุลาพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานทดสอบประสิทธิภาพกระดูกต้นขาวัวเพื่อใช้ทำผ้าเบรค เป็นโครงงานที่ศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพกระดูกต้นขาวัว มีเป้าหมายคือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผ้าเบรค โดยมุ่งเน้นไปที่วัสดุกระดูกต้นขาของวัว และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยการทำผ้าเบรคจะใช้วัสดุทั้งหมด 6 อย่าง นั่นคือผงกระดูกต้นขาวัว , epoxy resin ,graphite ,carbonate ,metal chips ,ตัวเร่งปฏิกิริยา นำผงกระดูกที่ได้ไปผสมกับสารอื่นๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นโดยแบ่งเป็นทั้งหมด 4 การทดลอง โดยแบ่งปริมาณผงกระดูกและปริมาณเรซินที่ใช้ผสมให้แตกต่างกัน เป็น การทดลองที่ 1) ผงกระดูก 20% เรซิน 63% , การทดลองที่ 2) ผงกระดูก 25% เรซิน 58% ,การทดลองที่ 3) ผงกระดูก 30% เรซิน 53% ,การทดลองที่ 4) ผงกระดูก 35% เรซิน 48% โดยส่วนผสมอื่นๆ จะกำหนดให้มีปริมาณเท่านั้นโดยแบ่งเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา 2% แกรไฟต์ 5% คาร์บอเนต 5% และเศษโลห 5% และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ 4 แบบ นั่นคือ ทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำและน้ำมัน ,ทดสอบความแข็งแรง ,ทดสอบความแข็ง และทดสอบความคงทนต่อความร้อน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับการใช้กระดูกวัวส่วนอื่น หรือแบบอื่นในการทำผ้าเบรค