การศึกษาหาจุดสิ้นสุดของการเเทรกสอดสนามใกล้ด้วยคลื่นแสงในรูปอนุกรมของฟังก์ชันเกาส์เซียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชนนท์ เรืองสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฤทธิ์เกียรติ อ่อนแพง อ่อนแพง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับจุดสิ้นสุดของการแทรกสอดสนามใกล้ด้วยคลื่นแสงในรูปอนุกรมของฟังก์ชันเกาส์เซียนโดยใช้ลำดับอนุกรมให้สอดคล้องกับจำนวนช่องเปิดของเกรตติง ภายใต้การเลี้ยวเบนของแสงอาพันธ์ผ่านรูเปิด และศึกษาริ้วรอยที่เกิดขึ้นนำไปสู่การหาตำแหน่งสิ้นสุดริ้วรอยหรือสิ้นสุดบริเวณสนามใกล้ของการเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบจำนวนต่าง ๆ ซึ่งริ้วรอยการแทรกสอดที่ได้ในการคำนวนมีผลกับการแทรกสอดแบบสนามใกล้ในปรากฏการณ์ทาลบอต