การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศจากเปลือกข้าวโพดผสมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้สำหรับกรองฝุ่น PM2.5 และยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะธิดา ศรีคำยศ, ภูรินท์ มาฟู, ตรัยเมธ นามวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี ศรีสุขพันธ์, ดุษณีย์ ศรีจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศจากเปลือกข้าวโพดผสมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้สำหรับกรองฝุ่น PM2.5 และยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์โครงงานคือ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศจากเปลือกข้าวโพด 2)เพื่อศึกษาสมบัติและการย่อยสลายของแผ่นกรองอากาศจากเปลือกข้าวโพดและ 3)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1)การผลิตแผ่นกรองจากเปลือกข้าวโพด เตรียมโดยตัดเปลือกข้าวโพดให้มีขนาดเล็ก ต้มเปลือกข้าวโพด 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 10 ลิตร ที่ผสมNaOH ในอัตราส่วน 1/10 ต้มระยะเวลา 3 ชั่วโมง กรองและล้างออกด้วยน้ำสะอาด บีบน้ำออกจนแห้ง นำกาวแป้งเปียกมาผสมโดยใช้แป้ง 50 กรัมและช้อนเยื่อด้วยตะแกรงช้อนเยื่อขึ้นรูปแผ่นกรองด้วยอัตราส่วน เยื่อเปลือกข้าวโพด 600 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เกลี่ยเยื่อให้มีความสม่ำเสมอ 2)การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ กลั่นด้วยไอน้ำ 2.1)ทำความสะอาดต้นตะไคร้โดยการล้างน้ำ แล้วผึ่งลมให้แห้ง 2.2)หั่นตะไคร้หอมเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาใส่ขวดก้นกลม 2.3)เติมน้ำกลั่นให้ท่วมประมาณ

3 ใน 4 ของภาชนะกลั่น 2.4)ต่อเข้ากับเครื่องควบแน่น แล้วทำการกลั่นเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 2.5)เก็บชั้นของน้ำมันหอมระเหย 2.6)คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ต่อน้ำหนักของตะไคร้ 3)การทำแผ่นกรองใส่ในเครื่องฟอกอากาศ 3.1) เตรียมเคลือบสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ แผ่นละ 10 มิลลิลิตร โดยทาเคลือบลงบนตะแกรงช้อนเยื่อขณะที่ยังแห้งพอหมาด น้ำไม่หยด ผึ่งแผ่นกรองให้แห้ง วัดและตัดขนาดของแผ่นกรองอากาศจากใยเปลือกข้าวโพดที่เคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ ขนาด 25 x 30 เซนติเมตร 4)การศึกษาสมบัติและการย่อยสลายของแผ่นกรองอากาศจากเปลือกข้าวโพดผสมสารสกัดน้ำมันหอยระเหย โดยเริ่มจากตัดแผ่นกรองอากาศจากเปลือกข้าวโพดผสมสารสกัดน้ำมันหอยระเหยจากตะไคร้ ให้มีขนาด 5X5 ตารางเซนติเมตร จํานวน 6 แผ่น จากนั้นวางแผ่นกรองอากาศลงบนดินและในดินลึก 2 เซนติเมตร ทำการรดน้ำปริมาตร 600 มิลลิลิตร 1 ครั้งต่อวันและทำการรดน้ำในเวลาเดียวกัน บันทึกการเปลี่ยนแปลงของแผ่นกรองอากาศ 5)การทดสอบความเหนียวของแผ่นกรองอากาศจากใยเปลือกข้าวโพดที่เคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ โดยตัดตัวอย่างแผ่นกรองอากาศให้ได้ขนาด 3.5 x 5 ตารางนิ้ว สำหรับทดสอบความเหนียวของแผ่นกรองอากาศ โดยใช้ที่จับบิวเรตซึ่งให้ปลายข้างหนึ่งยึดแน่นกับราวและปลายอีกข้างยึดติดกับถุงในแนวดิ่ง จากนั้นใส่ทรายลงในถุงเพื่อเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆจนกว่ากระดาษจะขาดและนำทรายในถุงไปชั่งน้ำหนัก บันทึกผล ทำซ้ำเป็นจำนวน 3 ครั้ง

6)การศึกษาประสิทธิภาพการกรองอากาศของแผ่นกรองจากใยเปลือกข้าวโพดที่เคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ โดยตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ทำการทดสอบแผ่นกรองอากาศ โดยการใส่แผ่นกรองที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปในเครื่องฟอกอากาศ แล้วเปิดเครื่องฟอกอากาศไว้ 3 ชั่วโมง วัดค่าฝุ่นทุกๆ 30 นาที ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 หลังจากฟอกอากาศโดยใช้แผ่นกรองหลังการทดสอบเปรียบเทียบค่าฝุ่น PM2.5 ระหว่างแผ่นกรองอากาศทั่วไปกับแผ่นกรองอากาศจากใยเปลือกข้าวโพดที่เคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้และ 7)ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว ใช้ห้องระบบปิดในการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ นำจานเพาะเชื้อจุลินทรีย์ที่เราเปิดวางทิ้งเอาไว้ เข้าไป จากนั้นเปิดเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เอาจานเพาะเชื้อที่เตรียมมาวางเอาไว้ สังเกตและบันทึกผลการทดลอง