ประสิทธิภาพการดูดซับสารหนูของไข่น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิชา นาคกลัด, บัวบูชา รัตนบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภรณ์ รับไซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารหนูของไข่น้ำ วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเพาะเลี้ยงไข่น้ำ ใช้ถังพลาสติกหรือกะละมัง เติมน้ำสะอาดจากน้ำประปา 100 ลิตร ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 15 – 15 -15 จำนวน 10 กรัม ใส่หัวเชื้อไข่น้ำในอัตราส่วน 20 กรัมต่อบ่อ การเจริญเติบโตของไข่น้ำจะแตกหน่อขยายพันธุ์ใหม่ทุกๆ 5- 6 วัน และให้ผลผลิตสูงสุด 12 – 15 วัน หลังปล่อยเลี้ยง สามารถเก็บผลผลิตได้ และหากเก็บไข่น้ำอัตราส่วน 50 % ของพื้นที่บ่อเลี้ยงทุกๆ 6 วัน ให้ผลผลิตแต่ละครั้งเฉลี่ย 475 กรัมต่อตารางเมตร และสามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระดับความเป็นกรด -เบสที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารหนู เตรียมน้ำปนเปื้อนสารหนูโดยการละลายแคลเซียมอาร์เซเนตลงในน้ำประปาให้มีระดับความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ให้มีระดับความเป็นกรด – เบสต่างกัน คือ pH 5,6,7,8,9นำไข่น้ำที่ชั่งไว้ 0.3 กรัมต่อน้ำหนักแห้งมาเติมลงไปในน้ำปนเปื้อนสารหนู แล้วนำไปเขย่าด้วยความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 120 นาที นำไปกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C นำสารละลายที่ได้ไปหาปริมาณสารหนูที่เหลือด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ขั้นตอนที่ 3 หาระยะเวลาของอายุไขของไข่น้ำที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารหนู โดยกำหนดอายุไขของไข่น้ำเป็น 4 ระยะได้แก่ 7 วัน 14 วัน 21 วัน 30 วัน เตรียมน้ำปนเปื้อนสารหนู ที่ปรับระดับความเป็นกรด - เบส เท่ากับ 5 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร นำไข่น้ำที่ชั่งไว้ 0.3 กรัมต่อน้ำหนักแห้งมาเติมลงไปในน้ำปนเปื้อนสารหนูแล้วนำไปเขย่าด้วยความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 120 นาที นำไปกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C นำสารละลายที่ได้ไปหาปริมาณสารหนูที่เหลือด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ขั้นตอนที่ 4 หาปริมาณไข่น้ำต่อการดูดซับสารหนูเตรียมน้ำปนเปื้อนสารหนู ที่ปรับระดับความเป็นกรด - เบส เท่ากับ 5 ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร นำไข่น้ำที่เพาะเลี้ยงไว้มาชั่งในปริมาณ 0.1 ,0.2 ,0.3 และ 0.4 กรัมน้ำหนักแห้ง นำไข่น้ำที่ชั่งไว้มาเติมลงในน้ำปนเปื้อนสารหนูนำไปเขย่าด้วยความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 120 นาที นำไปกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C นำสารละลายที่ได้ไปหาปริมาณสารหนูที่เหลือด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์