การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากเทียนตากบเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum spp. และชะลอการสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญพิชชา ทาสิมมา, สิริกัญญา ปัญญาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์, ปิยาภรณ์ โยธาสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากเทียนตากบ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum spp. และชะลอการสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้ที่มีองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากเทียนตากบ ที่มีประสิทธิภาพในยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum spp. ซึ่งเป็นเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรกโนส และทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบในการชะลอการสุกของมะม่วง โดยศึกษาสารที่ถูกพัฒนาเป็นสารเคลือบผลไม้ทั้งในไทย และต่างประเทศ พบว่าสารในกลุ่มคาร์โวนมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา ต่อมาพบว่าในเทียนตากบมีอนุพันธ์ของสารคาร์โวนเป็นองค์ประกอบในระดับที่สูงถึง 50 % ของปริมาณน้ำมันที่สกัดออกมาได้ จึงทำการสกัดน้ำมันหอมระเหย และนำมาผสมกับซีโอไลท์ และสารเคลือบผิวเชลแล็ก โดยผสมสารเคลือบระหว่างสารละลายน้ำมันหอมระเหยเทียนตากบ : สารละลายซีโอไลท์ : สารละลายเชลแล็ก ทั้งหมด 7 อัตราส่วน ได้แก่ 1 : 1 : 1, 1 : 1 : 2,

1 : 2 : 1, 1 : 2 : 2, 2 : 1 : 1, 2 : 1 : 2 และ 2 : 2 : 1 และทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum spp. ของสารเคลือบผิวผลไม้ ด้วยวิธี Poisoned food technique พบว่าอัตราส่วนของสารเคลือบ 1 : 1 : 2 สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ดีที่สุด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี 24.10 มิลลิเมตร โดยเฉลี่ย เท่ากับ 22.55% ของการยับยั้ง จากนั้นนำมาศึกษาการชะลอการสุกของสารเคลือบผลไม้ในมะม่วงน้ำดอกไม้ พบว่าสารเคลือบที่มีอัตราส่วน 1 : 2 : 1 สามารถชะละการสุกได้ดีที่สุด โดยมีค่าความแตกต่างของสีเป็น 15.6355 และมีร้อยละการสูญเสียน้ำหนักเป็น 10.1217 นอกจากนี้ผู้พัฒนายังได้นำสารเคลือบผิวผลไม้ที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในครัวเรือน และใช้สำหรับผู้จำหน่ายผลไม้ในชุมชนอีกด้วย