การพัฒนาสารสกัดผงสีย้อมธรรมชาติที่สกัดจากพืชท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธธิดา โคกเดี่ยว, ปพัชญา เมินธนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทอผ้าไหมเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างช้านาน ผลผลิตทางการเกษตรและผ้าทอมือมีมูลค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ แต่ปัญหาที่ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาตินั้น คือกระบวนการในการย้อมสี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการย้อมสีทางเคมีแล้ว ต้องใช้เวลามากกว่าถึงเท่าตัวเนื่องจากต้องนำพืชที่ให้สีมาสกัด โดยกระบวนการแรกคือต้องนำพืชมาทำให้เป็นชิ้นขนาดเล็กและนำไปต้มเป็นเวลา 5-10 ชั่วโมง เพื่อให้ได้สีตามต้องการและทำการกรองเอาเศษพืชออกก่อนนำไปย้อม ซึ่งกระบวนการนี้ใช้ระยะเวลานาน ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดค้นผงสีย้อมธรรมชาติที่สกัดจากพืชท้องถิ่นเพื่อนำใช้แก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะลดระยะเวลาในการทำผ้าไหมในขั้นตอนการย้อมสี และช่วยให้เกษตรกรผู้ทอผ้าไหมหันมาใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นไหมมากขึ้น ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกทั้งยังทำให้กลุ่มผู้ย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น