กระถางเพาะต้นกล้าจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวิทย์ พันธุ์ไพโรจน์, นพรุจ โรจนประศาสน์, ปัณณวัฒน์ ไชยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสพัฒน์ ขุนหมุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์กระถางเพาะต้นกล้าจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ใบกาบหมากเป็นองค์ประกอบหลักในการขึ้นรูปของกระถาง เนื่องจากใบกาบหมากมีความคงทนแข็งแรง และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเร็วกว่าพลาสติก โดยนำกระดูกสัตว์และเปลือกไข่ป่น มาผสมกับใบกาบหมากเพื่อที่จะเพิ่มแร่ธาตุและสารอาหารให้แก่ดินเพราะกระดูกสัตว์และเปลือกไข่ป่นมีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียม เพราะแคลเซียมช่วยให้โครงสร้างของพืชแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแร่ธาตุที่พืชต้องการ โดยกระถางจะมีขนาด 4 x 5.5 นิ้ว และมีการเจาะรูที่ก้นกระถางเพื่อระบายน้ำออก