โอกาสในการได้รับไมโครพลาสติกจากพฤติกรรมการกินในม้าน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พินันทา เพราแดง, ทินภัทร รื่นฤทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์, กฤษณา สัสดีพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาขยะพลาสติก กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ระดับนานาชาติในโลกยุคปัจจุบัน พบว่าทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกมากถึง 368 ล้านเมตริกตัน โดยขยะพลาสติกถูกทิ้งลงในมหาสมุทรมากถึงร้อยละ 76 จนพลาสติกเกิดการย่อยสลายหรือแตกหักเป็นไมโครพลาสติก ทำให้กลายเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ มีการเข้าไปปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ม้าน้ำถือเป็นสัตว์ที่อยู่ในชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 ของไซเตส ที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งปัจจุบันสถานภาพม้าน้ำถูกคุกคามอย่างหนัก จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจโอกาสในการได้รับไมโครพลาสติกจากพฤติกรรมการกินในม้าน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงม้าน้ำให้มีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกน้อยที่สุด หรือปลอดไมโครพลาสติกในระบบเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการส่งผ่านอาหารและไมโครพลาสติกในระบบทางเดินอาหาร เวลาและการเดินทางของไมโครพลาสติกในระบบทางเดินอาหาร ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการกิน และนำไปประยุกต์ใช้กับสัตว์น้ำชนิดอื่นที่ได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายต่อไปในอนาคต ทำการทดลองโดยการเตรียมไมโครพลาสติกที่มีสีต่างกัน แล้วนำไปผสมกับอาหาร จัดทำระบบเลี้ยงให้อาหารเช้าเย็น กำหนดปริมาณไมโครพลาสติกต่อมื้ออาหาร บันทึกเวลาการให้อาหารและการขับถ่าย จากนั้นตรวจสอบไมโครพลาสติกจากของเสียที่ได้จากการขับถ่ายของม้าน้ำ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกที่ผ่านการกินโดยม้าน้ำ เพื่อได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังรวมถึงการเพาะเลี้ยงม้าน้ำเพื่ออนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต