เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊สหุงต้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาพร เจริญศิริ, คมชาญ เหลืองตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์พศิน อินทรศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมนุษย์เราได้มีการนำเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

เช่น แก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือแก๊ส LPG (Liquefied Petroleum Gas) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง

ชนิดหนึ่งที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมัน และจากกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ

มีคุณสมบัติติดไฟง่าย เมื่อมีการรั่วไหลออกไปอาจเกิดการลุกไหม้และเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้

จึงต้องมีอุปกรณ์สําหรับตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลเพื่อป้องกันได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งโครงงานนี้จะสามารถช่วยลดปัญหาการเกิดเพลิงไหม้จากการรั่วไหลของแก๊ส โดยระบบจะมี

การแจ้งเตือนเมื่อมีแก๊สรั่วไหลออกมาจากตัวถังซึ่งอาจสามารถช่วยลดอันตรายจากการรั่วไหลของแก๊สได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงสนใจในการประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อป้องกันหรือลดการรั่วไหลของแก๊ส LPG โดยการ

ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเกิดแก๊สรั่วโดยผ่านทางลําโพงขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการป้องกันหากเกิดเพลิงไหม้จากประกายไฟของแก๊ส ซึ่งคณะผู้จัดทําหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้ไม่มากก็น้อย