ที่ชาร์จเเบตไร้สายพกพาง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพร คำนึงสิทธิ, ฐนิศรา ธงทอง, นภวิชญ์ นันทะน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างที่ชาร์จเเบตไร้สายเเละไม่ต้องต่อปลั๊กเมื่อใช้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ 3D printing เข้ามาออกเเบบให้ได้รูปร่างอุปกรณ์ที่พกพาง่าย