การเร่งการเจริญเติบโตของเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ระพีภัทร กรเอี่ยม, เมธัส สีทำมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพร กลิ่นบรรทม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้สร้างขึ้นเพื่อค้นหาว่าอาหารหรือสารอินทรีย์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งคือ นม น้ำ กระทิงแดง ว่าสิ่งใดช่วยให้เห็ดเจริญเติบโตได้เร็วที่สุดหลังจากนั้นจะนำมาพัฒนาเป็นสารเร่งโตเห็ดอย่างง่ายต่อไป