การพัฒนาขั้วไฟฟ้าเคมีสำหรับการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันด้วยกล่องแบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา สว่างสินธุ์, อชิตพล โพธิ์ทอง, ปริยากร ตั้งวิไลเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสงค์พร เรืองพีระศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยที่จะทำครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาขั้วไฟฟ้าเคมีที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อเปลี่ยนน้ำทะเลที่มีไอออนของเกลือจำนวนมากให้เป็นน้ำจืดที่มีไอออนในปริมาณน้อย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะทําการลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่างน้ำทะเลจากหาดแม่รําพึงจังหวัดระยอง และทําการเลือกขั้วแคโทดและขั้วแอโนดทีละคู่ จากขั้วไฟฟ้า Zn Cu Mg Pb เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.) การวัดค่าความต่างศักย์จาก LabQuest3 และนำมาวิเคราะห์กราฟด้วย Logger Pro Version 3.16.2 2.) การวัดค่านำไฟฟ้าของสารที่ละลายเจือปนในน้ำ จาก TDS Meter และนำมาวิเคราะห์กราฟด้วย Microsoft Excel 2022