การพัฒนาการใช้คลื่นไมโครเวฟกับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ ตรงดี, พุทธิพล เพ็ญจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา มณีสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Using microwave radiation to help on the esterification and transesterification to produce biodiesel. We need to find the economical substances and discover the new method that we can apply with microwave radiation to give higher yield on the biodiesel product.