การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพที่มีสารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ซึ่งเป็นสาเหตุการเน่าเสียของหมูแท่งนิ่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริดนย์ รังษีหิรัญรัตน์, นันทพัทธ์ พิทยาวงศ์อานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาหารแปรรูปที่ได้รับความนิยมคือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร คือหมูแท่งนิ่ม อาจประสบปัญหาการเน่าเสียจากการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหารหรือปนเปื้อนจากภายนอก ซึ่งหนึ่งในจุลินทรีย์ทำให้อาหารเน่าเสียคือ Escherichia coli วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่ผสมสารสกัดอย่างหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย E. coli สาเหตุในการเน่าเสียของหมูแท่งนิ่ม โดยการทดสอบสารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E. coli ด้วยวิธี Disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย E. coli และความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดของสารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E. coli ได้ (MIC) มีค่าเท่ากับ 1,875 ppm และค่าความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดของสารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E. coli ได้ (MBC) มีค่าเท่ากับ 7,500 ppm ส่วนการพัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพจำนวน 2 สูตร พบว่าสูตรพลาสติกชีวภาพที่ 1 มีความบางและขึ้นรูปได้ดีกว่าสูตรพลาสติกชีวภาพที่ 2 หลังจากนั้นทำการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพที่ 1 ผสมสารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนความเข้มข้น 7,500 ppm แล้วนำมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพพบว่าพลาสติกชีวภาพผสมสารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนความเข้มข้น 7,500 ppm และพลาสติกชีวภาพผสม DMSO ความเข้มข้น 1% มีความหนาและการดูดซึมน้ำไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ และอุณหภูมิมีผลต่อคุณสมบัติกายภาพของพลาสติกชีวภาพผสมสารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนความเข้มข้น 7,500 ppm รวมถึงพลาสติกชีวภาพผสมสารสกัดหยาบของแก่นฝางเสนความเข้มข้น 7,500 ppm มีความสามารถในยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E. coli ได้ ในการทดสอบพลาสติกชีวภาพผสมของสารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนมาบรรจุตัวอย่างหมูแท่งมีผลทำให้จำนวนโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย E. coli ลดลง ดังนั้นพลาสติกชีวภาพผสมสารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนความเข้มข้น 7,500 ppm สามารถนำไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับหมูแท่งนิ่มที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของการเน่าเสียและสามารถย่อยสลายในธรรมชาติโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ