การควบคุมไฟจราจรด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิพงศ์ สังข์สี, เบญญาภา พลายด้วง, พีรพงษ์ เอิบสภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, ธนายุส พิจยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ต่างเดินทางด้วยรถยนต์เช่นเดียวกันกับจังหวัดระนอง เนื่องจากจังหวัดระนองจะมีสามแยกหรือสี่แยกไฟแดงในหลายพื้นที่ แต่ด้วยประชากรที่ใช้รถในการเดินทางมีน้อยทำให้ในบางครั้งต้องเกิดการรอไฟจราจรทั้งที่ช่องทางอื่นไม่มีรถทำให้เสียเวลาในการรอโดยใช่เหตุ โดยเฉพาะแยกโรงพยาบาลระนองเป็นสี่แยกที่มีรถสัญจรไปโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาแต่ในช่วงเวลาปกติที่ไม่มีรถกลับต้องรอสัญญาณไฟทั้งที่อาจจะรีบร้อนแต่ต้องเคารพกฎจราจร

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้จัดทำการควบคุมไฟจราจรด้วยเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อแก้ปัญหาการรอไฟจราจรทั้งที่ช่องทางอื่นไม่มีรถ โดยการนำเซ็นเซอร์ไปติดอยู่ในแยกจราจรแต่ละฝั่งเพื่อตรวจจับจำนวนรถที่รอไฟจราจรอยู่หากตรวจจับฝั่งใดไม่เจอรถก็จะสั่งให้เปลี่ยนไฟจราจรฝั่งนั้นเป็นสีเหลืองและสีแดงตามลำดับแล้วจึงตรวจจับฝั่งต่อๆไปเพื่อลดเวลาในขณะรอไฟจราจร