การศึกษาสมบัติของสารสกัดจากตะลิงปิงต่อคราบสิ่งสกปรกบนเครื่องนุ่มห่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายภูวิศ ถาอาดนา, ปุณญาพร วงศ์มีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, นัยนันทน์ สว่างสิริวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์