การศึกษาการย่นระยะเวลาการปลูกสะตอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งนภา มั่นคง, เพชรดา คงสวัสดิ์, ปฏิมาพร เย็นทรวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสะตอเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมีอัตราการเจริญเติบโตท่ี่ช้ามากและเมื่อออกเม็ดสะตอ ทำให้ราคาของสะตอในแต่ละปีก็ยังคงทำให้ราคายังคงสูงอยู่เช่นเดิม จากปัญหานี้ทางคณะผู้จัดทำเลยอยากจะศึกษาว่า การนำเอาต้นกระถินมาเป็นตัวตั้งและนำเอาต้นสะตอมาเสียบต่อกิ่ง เพื่อให้กิ่งของสะตอมีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นเพราะต้นกระถินมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าต้นสะตอ