การศึกษาสมการความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมันแกว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รชนนท์ จำปาลาด, มรินดา โคตรชาดา, นลินี สีสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การศึกษาสมการความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมันแกว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมการความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมันแกว 2) เพื่อสร้างสมการการเจริญเติบโตของมันแกว

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของมันแกวที่เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้หลักให้กับชาวบรบือ จึงได้ศึกษาการเจริญเติบโตของมันแกว ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของมันแกวโดยนำเครื่อง SAT BOX เป็นเครื่องมือในการวัดความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ และอุณหภูมิ ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 15 สัปดาห์ และสร้างสมการความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ และสมการการเจริญเติบโตของมันแกวในรูปแบบต่างๆ ผ่านโปรแกรม Excel และวิเคราะห์ค่า R Square สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ ของกราฟสมการต่างๆ เช่น

สมการเจริญเติบโตจากเมล็ดถึงยอดมันแกวในรูปพหุนามกำลังหก y=-0.000002x6+0.0014x5-0.0558x4+0.826x3-5.0173x2+14.665x-605138

และ 0.9964

สมการความชื้นในดิน y=-0.0011x6+0.0512x5-0.906x4+7.6293x3-31.334x2+60.305x-6.9013

และ 0.7019

โดนที่ x แทนสัปดาห์และ y แทนความยาวเฉลี่ยแต่ละสัปดาห์

และมีการนำความรู้จากโครงงานไปเผยแพร่แก่เกษตรชาวบรบือในการปลูกมันแกวและการดูแลรักษามันแกว