ช็อกโกเเลตสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิมล ชวาลไพบูลย์, นภสร วัชระอนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารมิราคูลินเป็นสารหนึ่งที่มีคุณสมบัติยับยั้งการทำงานของตัวรับรสหวาน ทำให้เรารับรู้ถึงความหวานของสารให้ความหวานอื่นลดลง แต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรด สารมิราคูลินจะกระตุ้นการทำงานของตัวรับรสหวานให้มากกว่าปกติ ทำให้เราได้รับรู้รสหวานในขณะทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวยับยั้งการทำงานของตัวรับรสหวาน ทำให้เรารับรู้ถึงความหวานของสารให้ความหวานอื่นลดลง แต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรด สารมิราคูลินจะกระตุ้นการทำงานของตัวรับรสหวานให้มากกว่าปกติ ทำให้เราได้รับรู้รสหวานในขณะทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวทางผู้จัดทำจึงได้นำคุณสมบัติของสารมิราคูลินมาใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีความต้องการที่จะรับประทานอาหารที่มีรสหวานอย่างเช่นช็อกโกแลต ช็อกโกแลตเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมและรู้จักกันทั่วโลกมีการรับประทานกันอย่างแพร่หลายทั้งในรูปช็อกโกแลตแท่งช็อกโกแลตเหลว นมช็อกโกแลต ช็อกโกแลตชนิดเคลือบ เป็นต้นโดยการบริโภคช็อกโกแลตมักเกิดจากการชื่นชอบรสหวาน และกลิ่นหอมของช็อกโกแลตทำให้ในการผลิตช็อกโกแลตส่วนมากจึงมีปริมาณน้ำตาลสูง ทั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่สามารถรับประทานช็อกโกแลตได้ตามที่ต้องการเนื่องจากต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด ทางผู้จัดทำได้มีความสนใจที่จะนำสารมิราคูลินมาใช้ประโยชน์ในการผลิตช็อกโกแลตที่มีรสหวานโดยปราศจากน้ำตาล และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในช็อกโกแลตมิราคูลินของกลุ่มผู้ทดสอบแบบสุ่มจำนวน 30 คน