การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นรองนั่งชักโครกอนามัยที่ประกอบด้วยสารสกัดหยาบจากส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นกะเม็งในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัณณ์นิญา สินสกลพัฒน์, ยุพาภรณ์ อินต๊ะราช, รดิศรา ฐานานุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา กลิ่นเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นรองนั่งชักโครกอนามัยที่ประกอบด้วยสารสกัดหยาบจากส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นกะเม็งในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia Coli มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสกัดสารจากส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นกะเม็ง ด้วยสารละลายเอทานอล 95 % 2) ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ด้วยแผ่นรองนั่งชักโครกที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหยาบจากส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นกะเม็งที่ความเข้มข้นต่างกัน โดยมีขั้นตอนการทดลองคือ 1) สกัดสารจากส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นกะเม็งโดยใช้เอทานอล 95% 2)ละลายความเข้มข้นของสารสกัดหยาบที่ได้ให้มีความเข้มข้น 60%, 70% และ 80% 3) ทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นรองนั่งชักโครกอนามัยที่เคลือบด้วยสารสกัดจากต้นกะเม็งความเข้มข้นต่าง ๆ ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli จากการทดลองพบว่า 1) การสกัดสารจากส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นกะเม็งด้วยเอทานอล 95 % ทำให้มวลสารคงที่ 1.09 กรัม 2) สารสกัดหยาบจากส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นกะเม็งที่ความเข้มข้น 80 % มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli