บัวรดน้ำจากระบบ water vascular system

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสสุตา ยศบุญเรือง, กัญญาภัค วัฒนธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟองสิริ ธรรมธิกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง บัวรดน้ำจากระบบ water vascular ของดาวทะเลจัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์และทดสอบการใช้งานระบบท่อน้ำ และการให้น้ำโดยเลียนแบบระบบท่อน้ำของดาวทะเล ในการทดลองนี้คณะผู้จัดทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำหยด โดยประกอบด้วยระบบท่อน้ำ ที่จำลองมาจากโครงสร้างของดาวทะเลรวมกับหลักการความดันของของเหลว ซึ่งอุปกรณ์ที่คณะผู้จัดทำโครงการประดิษฐ์ขึ้นมา คือ บัวรดน้ำจากท่อพีวีซีและท่อพีอีเป็นตัวส่งน้ำ มีขวดน้ำขนาด 380 มิลลิลิตรที่เลียนแบบ ampulla ของดาวทะเลเป็นที่เก็บน้ำ และมีเส้นเอ็นเป็นตัวนำน้ำไปสู่ต้นไม้ จากการทดลองใช้พบว่าประสิทธิภาพของบัวรดน้ำจากระบบ water vascular ของดาวทะเล สามารถที่จะบรรจุน้ำในระบบได้ 7.2 ลิตร และปล่อยน้ำแบบน้ำหยดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า จนหมดในเวลาเฉลี่ย 52.02 นาที คงความชื้นในดินได้ในระยะเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง เมื่อนำไปใช้จริงสามารถที่จะให้น้ำ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างปกติ โดยมีการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกับการรดน้ำด้วยบัวรดน้ำแบบปกติ และยังช่วยแก้ปัญหาการอุดตันของหัวน้ำหยดได้ และสามารถที่จะนำบัวรดน้ำจากระบบ water vascular ของดาวทะเลมาใช้งานได้จริงในพื้นที่การเกษตรขนาดย่อม ที่มีพื้นที่จำกัด