ประสิทธิภาพการลดอัตราการเน่าเสียของกล้วยหอมด้วยน้ำมันหอมระเหยจากขิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นฟ้า มารุจิวัฒน์, มนสิชา เถื่อนบัวระบัติ, พัทธนันท์ พงษ์พูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟองสิริ ธรรมธิกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีการส่งออกผักและผลไม้ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย และหนึ่งในผลผลิตที่สำคัญต่อเศรษฐกิจการเกษตรก็คือกล้วยหอม โดยกล้วยหอมนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออกโดยเฉพาะคู่ค้าอย่างประเทศญี่ปุ่น แต่ประเทศไทยนั้นยังไม่เคยส่งออกได้ตามโควตาที่กำหนด เป็นผลมาจากผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ตรงตามมาตรฐานความต้องการของผู้บริโภคเนื่องมาจากการใช้สารเคมีระยะเวลาในการขนส่ง และในกล้วยนั้นสามารถเกิดโรคแอนแทรคโนสซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides จึงทำให้ผลผลิตเน่าเสีย อายุการเก็บเกี่ยวสั้นไม่สามารถขนส่งระยะไกลได้ จากการศึกษาเกี่ยวกับขิงนั้นพบว่าในขิงนั้นมีสาร Zingiberene ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดแบคทีเรียและเชื้อราต่างๆได้

ดังนั้นจากการศึกษาข้างต้นทางคณะเราจึงมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการยืดระยะเวลาการเกิดเชื้อราแอนแทรคโนสในกล้วยหอมเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ โดยการนำน้ำมันหอมระเหยจากขิงซึ่งมีสรรพคุณในการยับยั้งเชื้อรามาขึ้นรูปให้เป็นเจล ซึ่งเจลที่จากน้ำมันหอมระเหยจากขิงนั้นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขิง และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านครัวเรือนและด้านอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

วิธีการดำเนินการ

ตอนที่ 1 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากขิงแบบร้อน

1.เลือกซื้อขิงแก่จำนวน 2 กิโลกรัม

2.นำมาล้างให้สะอาดและผ่าเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆ นำไปสกัดน้ำมันหอมระเหยจากขิง ด้วยวิธีการกลั่น

3.นำขิง 250 กรัม ใส่ลงในขวดก้นกลมขนาด 500 มิลลิลิตร แล้วเติมน้ำกลั่นลงไป 250 มิลลิลิตร กลั่นเป็นเวลา 24 ชั่วโมงจนกระทั่งได้น้ำมันหอมระเหยจากขิง

4.นำดรอปเปอร์ดูดชั้นของน้ำมันหอมระเหย แล้วเก็บไว้ในขวดสีชา

5.ปิดฝาให้สนิท และเก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ในอุณหภูมิที่ห่างไกลจากแสง

ตอนที่ 2 วิธีการเตรียมเจลหอมระเหยจากขิง

1.ละลายผงเจลาตินปริมาณ 60 กรัม ด้วยน้ำร้อนปริมาตร 400 มิลลิลิตร และคนจนได้สารละลายใส

2.เติมน้ำกลั่นปริมาตร 400 มิลลิลิตร และเกลือประมาณ 30 กรัม ลงในสารละลายจากข้อ 1 แล้วคนให้เข้ากัน

3.ตั้งสารละลายทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง รอจนสารละลายเย็นตัวลง จากนั้นเทสารละลายปริมาตร 160 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร จำนวน 5 ใบ

4.เติมน้ำมันหอมระเหยจากขิงลงในแต่ละบีกเกอร์ ให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 0% , 0.025% ,0.05% , 0.075 % และ 0.1 % โดยปริมาตร

5.นำสารละลายความเข้มข้นต่างๆ เทใส่แม่พิมพ์และนำไปแช่ตู้เย็น

ตอนที่ 3 ศึกษาวิธียับยั้งการเน่าเสียของกล้วยหอม ด้วยเจลน้ำมันหอมระเหยจากขิง

1.เลือกซื้อกล้วยหอมดิบจำนวน 2 หวี

2.นำกล้วยหอมใส่ลงไปในกล่องพลาสติกใส แบบระบบปิด จำนวน 6 กล่อง กล่องละ 1 รูป

3.นำเจลน้ำมันหอมระเหยจากขิงความเข้มข้นต่างๆ ที่เตรียมไว้จากตอนที่ 2 ใส่ลงในกล่อง กล่องละ 1 ก้อน

4.ทิ้งไว้และติดตามทุกๆ 3 วัน

5.บันทึกผลการทดลอง