การศึกษามุมยอดของสามเหลี่ยมภายในลอนลูกฟูกที่เหมาะสมในการลดแรงกระแทกจากแรงกระทำภายนอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยานันต์ หวองเจริญพานิช, ศรุตา จันทร์เรืองรอง, กุลนิษฐ์ สายจำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชริดา คงแคล้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบการขนส่งที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่การบรรจุสินค้านั้น ผู้ประกอบการจะใช้กล่องที่ทำจากกระดาษลอนลูกฟูก เพื่อความสะดวกต่อการขนส่งและป้องกันไม่ให้สินค้า เกิดความเสียหายขณะขนส่ง โดยลักษณะทั่วไปของลอนลูกฟูกจะเป็นลอนคล้ายคลื่น โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษารูปร่างทางเรขาคณิตที่รับแรงกระแทกได้ดีที่สุด คือ รูปสามเหลี่ยม จึงสนใจศึกษารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมยอดแตกต่างออกไป เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกและความสามารถในการรับแรงกดของตัวลอนกระดาษที่มีมุมแตกต่างกัน

โดยคณะผู้จัดทำจะเริ่มทำลอนกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยมีขนาดมุมยอดที่ต่างกัน ซึ่งจะทดสอบความสามารถในการดูดซับแรงกระแทก และแรงกดของลอนกระดาษ ด้วยการทดลอง และใช้เครื่องมือในการวัดแรงกด เมื่อเราได้ผลที่เหมาะสมที่สุด คณะผู้จัดทำจะนำมาต่อยอดในด้านต่างๆเชิงวิศวกรรมต่อไป