การลดปริมาณอาหารตกค้างในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยเชื้อบาซิลลัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิศานาถ ธรรมประชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การลดปริมาณสารอาหารตกค้างในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยนำเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus มาทำเป็นส่วนผสมในอาหารกุ้ง