การลดปริมาณอาหารตกค้างในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้เชื้อบาซิลลัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิศานาถ ธรรมประชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การลดปริมาณอาหารตกค้างในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้เชื้อบาซิลลัสมาเป็นส่วนผสมของอาการกุ้ง