การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจหาโรคปอดอักเสบ โรงถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอดโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎา อาจชมภู, ณัฐริกา เจ็กสูงเนิน, เทพทิวัตถ์ เหล่าสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย, พิริยาภรณ์ พิลาชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีแรงบันดาลใจในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดเวลาในการตรวจวิเคราะห์โรคที่เกี่ยวข้องกับปอด ได้แก่ โรคปอดอักเสบ โรงถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอด และทำให้การวิเคราะห์โรคเกิดความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นจะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนำหลักการของ Machine Learning มาใช้เพื่อให้โปรแกรมสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ โดยโครงงานนี้มีจุดประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมในการตรวจหาโรคปอดอักเสบ โรคถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอดจากภาพ CT scan, PET scan และ Chest X-ray โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

  1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม และหวังว่าโปรแกรมที่สร้างขึ้นนี้จะสามารถใช้งานได้จริง วิเคราะห์โรคได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด