การพัฒนาโปรแกรมตรวจหาโรคเกี่ยวกับตาโดยใช้หลักการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎา อาจชมภู, ณัฐริกา เจ็กสูงเนิน, พรพิมล สีทาหงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิริยาภรณ์ พิลาชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาในเรื่องจำนวนจักษุแพทย์มีไม่สัมพันธ์กับจำนวนประชากรทำให้เกิดความไม่ทั่วถึงในการตรวจหาโรคและการรักษา ซึ่งจากสถิติของกรมสุขภาพจิต ในปี 2563 ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 17.58 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2567 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ อาจทำให้ความต้องการจักษุแพทย์เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก จึงควรมีเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับจักษุแพทย์ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วมาก และมีความแม่นยำที่มากยิ่งขึ้น

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนี้ เนื่องจากความอิสระในการปรับแต่ง และสามารถนำมาปรับใช้ในหลายสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระบบจดจำใบหน้า หรือแม้แต่การแนะนำวีดีโอของ Youtube เป็นต้น

คณะผู้จัดจึงมีความคิดที่จะนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการสร้างโครงงานชิ้นนี้ โดยการ นำศาสตร์ของการเรียนรู้เชิงลึก(Deep Learning) ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทำโครงงานนี้ เนื่องจาก Deep learning จะมีความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมามากกว่าวิธีอื่นเมื่อมีชุดข้อมูลที่เยอะมากๆ โดยจะนำหลักการนี้มาใช้ในการสร้างโปรแกรมในการตรวจสอบโรคของดวงตาผ่านภาพฟันดัส โดยมีรายละเอียดของโรค คือ normal , diabetes , glaucoma , cataract , AMD , hypertension , myopia, และ โรคและอาการผิดปกติอื่นๆ โดยจะมีความแม่นยำเฉลี่ยในการตรวจสอบหาอาการทั้งหมดนี้มากกว่า 75%