การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยผักตบชวาและชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ สมรัตน์, ธมลวรรณ กลางสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง, ยุวดี สุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเส้นใยระหว่างผักตบชวาและชานอ้อย ที่ทำให้แผ่นดูดซับเสียงสามารถดูดซับเสียงได้ดีที่สุด และศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยที่ดีที่สุดต่อกาวจากวัสดุธรรมชาติโดยน้ำหนัก แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ทดลองผลิตแผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยที่แตกต่างกัน เพื่อหาว่าเส้นใยชนิดใดสามารถดูดซับเสียงได้ดีที่สุด และส่วนที่ 2 หาอัตราส่วนระหว่างเส้นใยนั้นกับกาวจากวัสดุธรรมชาติที่ดูดซับเสียงได้ดีที่สุด โดยให้กรรมวิธีการขึ้นรูปแผ่นดูดซับเสียงเป็นตัวแปรควบคุม ทดสอบประสิทธิภาพจากการนำแผ่นดูดซับเสียงมาวัดค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงและเปรียบเทียบกับแผ่นควบคุมที่ไม่ดูดซับเสียง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นดูดซับเสียงต่อไป