การศึกษาคุณสมบัติของสารสไปโดรอินในเส้นใยแมงมุมเพื่อพัฒนาเส้นเอ็นเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษติพาภรณ์ แสงงามวัฒนา, รุ่งตะวัน ยิ่งสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เส้นเอ็นเทียมในปัจจุบันทำจากพอลิเอสเทอร์ หรือพอลิสไตรลีนซัลเฟต ทำให้เกิดอาการอักเสบต่อร่างกาย มีอัตราการฉีกขาดสูง และราคาแพง ผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาเส้นเอ็นเทียมจากวัสดุ

ธรรมชาตินั่นก็คือเส้นใยแมงมุม เส้นใยแมงมุมจากหยากไย่สามารถพบได้ทั่วไปในอาคาร และยังเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสกปรก แต่เส้นใยแมงมุมมีคุณสมบัติเด่นในด้านความแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำมาพัฒนาเป็นเส้นเอ็นเทียม โดยการนำเส้นใยแมงมุมมาสกัดเป็นสารละลายโปรตีนสไปโดรอิน แล้วจึงนำสารละลายที่ได้นำมา dialysis เพื่อให้ได้สารสกัดสไปโดรอิน